Ochrana osobních údajů

Toto oznámení

Shrnutí – Toto oznámení

Toto oznámení vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje. Je možné, že budeme toto oznámení čas od času upravovat či aktualizovat, pravidelně proto kontrolujte, zda u něj nedošlo ke změnám.

Toto oznámení vydává společnost AiPT s.r.o., je určeno pro jednotlivce s nimiž můžeme přijít do kontaktu, a to včetně zákazníků, návštěvníků našich Stránek, ostatních uživatelů našich služeb. Definované výrazy používané v tomto oznámení jsou vysvětleny níže.

Podrobnosti o příslušných správcích s ohledem na toto oznámení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v níže.

Je možné, že budeme toto oznámení čas od času upravovat či aktualizovat tak, aby odráželo změny našich postupů s ohledem na zpracování osobních údajů nebo změny platné legislativy. Vyzýváme vás, abyste si toto oznámení důkladně pročetli a také abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali; budete se tak moci seznámit s případnými změnami, které jsme v podmínkách tohoto oznámení provedli.

Shromažďování osobních údajů

Shrnutí – Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme: když nám jsou tyto údaje poskytnuty (např. když nás kontaktujete), v průběhu našeho vztahu s vámi, když navštívíte naše webové stránky.

Shromažďování osobních údajů: Osobní údaje o vás můžeme shromažďovat nebo získávat z následujících zdrojů:

- Údaje, které jsou nám poskytnuty: Osobní údaje získáváme, když nám jsou tyto údaje poskytnuty (např. když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, případně jiným způsobem).

- Údaje ze vztahu: Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme v rámci běžného průběhu vztahu s vámi (např. když vám poskytujeme služby).

- Údaje ze stránek: Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme, když navštívíte některou z našich stránek nebo když použijete některé z funkcí nebo zdrojů dostupných na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím.

- Údaje získané v rámci registrace: Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme, když používáte naše webové stránky, když se k jejich používání zaregistrujete.

Vytváření osobních údajů

Shrnutí – Vytváření osobních údajů

Vytváříme osobní údaje o vás (např. záznamy vašich interakcí s námi).

Za určitých okolností také vytváříme další osobní údaje o vás, například ve formě záznamů o vaší interakci s námi a podrobností o vaší historii nákupů.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Shrnutí – Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpracováváme: vaše osobní údaje (např. vaše jméno), vaše kontaktní údaje (např. vaši adresu), záznamy o vašich souhlasech, údaje o nákupech, platební údaje (např. vaši fakturační adresu), informace o našich stránkách (např. typ zařízení, které používáte), podrobnosti o vašem zaměstnavateli (pokud se to na vás vztahuje), informace o vašich interakcích s naším obsahem, které nám poskytnete.

Zpracováváme o vás následující kategorie osobních údajů:

- Osobní údaje: křestní jméno (jména), upřednostňované jméno.

- Kontaktní údaje: korespondenční adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o osobních asistentech (pokud se to na vás vztahuje), údaje o aplikacích pro zasílání zpráv, údaje o zasílání zpráv online a údaje o sociálních sítích.

- Záznamy o souhlasech: záznamy o veškerých souhlasech, které jste dali, společně s datem a časem, způsobem provedení souhlasu a veškerými souvisejícími informacemi (např. předmět souhlasu).

- Údaje o nákupech: záznamy o nákupech a cenách, údaje o jménu příjemce, jeho adrese, telefonním čísle a e-mailové adrese.

- Platební údaje: záznamy ve fakturách, záznamy o platbách, fakturační adresa, způsob platby, číslo bankovního účtu, informace o majiteli účtu, údaje BACS, údaje SWIFT, údaje IBAN, placená částka, datum platby.

- Údaje související s našimi stránkami: typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, nastavení prohlížeče, IP adresa, IP adresa WAN, MAC adresa, nastavení jazyka, datum a čas připojení k webových stránkám, statistiky týkající se používání aplikace, nastavení aplikace, datum a čas připojení k aplikaci, údaje o poloze a další technické informace o komunikaci (některé z nich mohou zahrnovat osobní údaje), uživatelské jméno, heslo, údaje o bezpečném přihlašování, údaje o používání, agregované statistické informace.

- Údaje o zaměstnavateli: v případech, kdy s námi vstupujete do interakce jako zaměstnanec třetí strany; jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa vašeho zaměstnavatele v příslušném rozsahu.

Citlivé osobní údaje

Shrnutí – Citlivé osobní údaje

Neusilujeme o shromažďování ani jiné zpracování citlivých osobních údajů. V případech, kdy potřebujeme za legitimním účelem zpracovat citlivé osobní údaje, činíme tak v souladu s platnou legislativou.

V rámci své běžné obchodní činnosti neusilujeme o shromažďování ani jiné zpracování citlivých osobních údajů. Pokud je nezbytné z jakéhokoliv důvodu zpracovat vaše citlivé osobní údaje, bude takové zpracování založeno na následujících právních základech:

- Soulad s platnými zákony: Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je takové zpracování vyžadované nebo povolené platnými zákony (např. abychom dodrželi své povinnosti s ohledem na hlášení diverzity).

- Rozpoznání a zabránění zločinu: Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je takové zpracování nezbytné za účelem rozpoznání a zabránění zločinu (např. zabránění podvodu).

- Ustanovení, využití nebo obrana zákonných práv: Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je takové zpracování nezbytné pro vytvoření, využití nebo obranu zákonných práv.

- Souhlas: Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovat, pokud jsme od vás v souladu s platnými zákony před zpracováním citlivých osobních údajů obdrželi výslovný souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Pokud nám poskytnete citlivé osobní údaje, musíte zajistit, že nám takové údaje poskytujete v souladu se zákonem, a musíte také zajistit, že se na zpracování takových citlivých osobních údajů vztahuje platný právní základ.

Účely zpracování a právní základy pro zpracování

Shrnutí – Účely zpracování a právní základy pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: abychom vám mohli poskytovat své webové stránky a služby, abychom mohli provádět svou obchodní činnost, abychom s vámi mohli komunikovat, abychom mohli provádět správu svých IT systémů, finanční řízení, provádění průzkumů, provádění šetření, pokud je to nezbytné, zajišťování souladu s platnou legislativou, vylepšování našich webových stránek a služeb.

Účely, za nimiž osobní údaje zpracováváme, podléhají platné legislativě a právní základy, na kterých takové zpracování provádíme, jsou následující:

Aktivita zpracování

Poskytování webových stránek a služeb: poskytování našich webových stránek či služeb, poskytování webových stránek či služeb na vyžádání, poskytování propagačních položek na vyžádání a komunikace s vámi ve vztahu k těmto webovým stránkám či službám.

Právní základ pro zpracování

 • Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo za účelem provedení kroků, které jsou nezbytné, než s námi smlouvu uzavřete; nebo
 • máme legitimní zájemna provádění zpracování za účelem poskytování svých služeb (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo
 • jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Aktivita zpracování

Provádění obchodní činnosti: obsluha a správa našich webových stránek a služeb, abychom vám mohli poskytovat obsah, abychom s vámi mohli komunikovat a vstupovat do interakce prostřednictvím našich webových stránek či služeb a abychom vás mohli upozorňovat na případné změny našich webových stránek či služeb.

Právní základ pro zpracování

 • Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo za účelem provedení kroků, které jsou nezbytné, než s námi smlouvu uzavřete; nebo
 • máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem poskytování našich webových stránek či našich služeb (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo
 • jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Aktivita zpracování

Komunikace a marketing: komunikace s vámi prostřednictvím libovolných prostředků (včetně komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv, sociálních sítí, pošty nebo osobní komunikace), sdělování novinek a dalších informací, které by vás mohly zajímat, a to vždy na základě předem získaného vašeho souhlasu s účastí v rozsahu požadovaném zákonem, udržování a aktualizování vašich kontaktních informací, pokud je to relevantní, a v případě potřeby získání vašeho souhlasu s účastí předem.

Právní základ pro zpracování

 • Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo za účelem provedení kroků, které jsou nezbytné, než s námi smlouvu uzavřete; nebo
 • máme legitimní zájem na provádění zpracování za tím účelem, abychom vás mohli kontaktovat, a to vždy v souladu s platnou legislativou (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo
 • jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Aktivita zpracování

Správa IT systémů: správa a provoz našich komunikačních, IT a bezpečnostních systémů a audity (včetně bezpečnostních auditů) a monitorování takových systémů.

Právní základ pro zpracování

 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností; nebo
 • máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem provádění správy a údržby našich komunikačních a IT systémů (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody).

Aktivita zpracování

Finanční správa: prodej, finance, audity společnosti a práva prodejců

Právní základ pro zpracování

 • Máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem provádění správy a operací finančních aspektů našeho podnikání (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo
 • jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Aktivita zpracování

Dotazníky: komunikace s vámi za účelem získání vašich názorů na naše webové stránky, aplikace, produkty či služby.

Právní základ pro zpracování

 • Máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem používání dotazníků, vytváření zpráv o spokojenosti a průzkumu trhu (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo
 • jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Aktivita zpracování

Šetření: rozpoznávání, šetření a zabránění porušení zásad a trestných činů v souladu v platnými zákony.

Právní základ pro zpracování

 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností; nebo
 • máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem stanovení, uplatňování či obrany našich zákonných práv (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody).

Aktivita zpracování

Soudní řízení: ustanovení, využití nebo obrana zákonných práv.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností; nebo

 • máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem zjišťování porušení našich zásad a platné legislativy a ochrany proti nim (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody).

Aktivita zpracování

Soulad s právními předpisy: soulad s našimi zákonnými a regulačními povinnostmi stanovenými platnými zákony.

Právní základ pro zpracování

 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností.

Aktivita zpracování

Vylepšování našich webových stránek a služeb: rozpoznávání problémů s našimi webovými stránkami nebo službami, plánování vylepšení našich webových stránek nebo služeb a vytváření nových webových stránek nebo služeb.

Právní základ pro zpracování

 • Máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem vylepšování našich webových stránek či našich služeb (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo
 • jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Sdělování osobních údajů třetím stranám

Shrnutí – Sdělování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje sdělujeme: zákonným a regulačním úřadům, stranám, u kterých je to nezbytné pro vyšetřování a odhalování trestných činů nebo pro jejich prevenci, zásuvných modulů nebo obsahu, které jsou používány na našich webových stránkách.

Osobní údaje sdělujeme v souladu s platnými právními předpisy, abychom vám mohli poskytovat naše webové stránky a služby. Vaše osobní údaje sdělujeme následujícím:

- vám a (pokud se to na vás vztahuje) také vašim stanoveným zástupcům,

- zákonem stanovenými nebo regulačními úřady na vyžádání nebo pro účely nahlášení stávajícího nebo předpokládaného porušení platných zákonů nebo předpisů,

- účetním, právníkům na základě závazné smluvně zajištěné povinnosti mlčenlivosti,

- jakékoliv relevantní straně, úřadům pro vynucování práva nebo soudům v rozsahu nezbytným pro ustanovení, vykonávání nebo obranu zákonných práv,

- jakékoliv relevantní straně za účelem prevence, vyšetřování, odhalování nebo trestání trestných činů nebo za uplatňování trestních postihů, 

Pokud angažujeme za účelem zpracování vašich osobních údajů třetí stranu, bude tento zpracovatel podléhat následující závazným smluvním povinnostem: (i) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi předchozími písemnými pokyny a (ii) používat opatření pro ochranu důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů společně s případnými dalšími požadavky vyžadovanými platnou legislativou.

Zabezpečení údajů

Shrnutí – Zabezpečení údajů

Implementujeme náležitá technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů. Dbejte prosím na to, abyste nám veškeré osobní údaje zasílali bezpečným způsobem.

V souladu s platnou legislativou jsme implementovali náležitá technická a organizační opatření vytvořená tak, aby ochránila vaše osobní údaje před náhodným či nezákonným zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným vyzrazováním, neoprávněným přístupem a dalšími nezákonnými či neoprávněnými způsoby zpracování.

Protože internet je otevřený systém, není přenos informací prostřednictvím sítě internet nikdy zcela bezpečný. Třebaže implementujeme veškerá rozumná opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zcela zaručit bezpečnost vašich údajů, které nám zasíláte prostřednictvím sítě internet – veškeré takové přenosy probíhají na vaše riziko a vy také nesete zodpovědnost za to, abyste nám veškeré osobní údaje zasílali bezpečným způsobem.

Přesnost údajů

Shrnutí – Přesnost údajů

Provádíme všechny rozumné kroky, abychom zajistili, že budou vaše osobní údaje přesné a aktuální a že je vymažeme nebo opravíme, pokud v nich zjistíme nepřesnosti.

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili:

- přesnost vašich osobních údajů, které zpracováváme, a v případě potřeby také jejich aktualizaci a

- bezodkladné vymazání nebo opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme a které jsou nepřesné (s ohledem na účely, pro které je zpracováváme)

Čas od času vás můžeme požádat, abyste přesnost svých osobních údajů potvrdili.

Minimalizace údajů

Shrnutí – Minimalizace údajů

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom omezili množství osobních údajů, které zpracováváme, na nezbytné minimum.

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, budou omezeny na osobní údaje, které jsou v rozumné míře nezbytné v souvislosti s účely stanovenými v tomto oznámení.

Uchování údajů

Shrnutí – Uchování údajů

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že budou vaše osobní údaje uchovávány pouze po tak dlouhou dobu, která je nezbytná s ohledem na daný zákonný účel.

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po minimální dobu nezbytnou pro účely stanovené v tomto oznámení. Kritéria pro určení doby, po kterou budeme vaše osobní údaje uchovávat, jsou následující:

(1) osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci, budeme uchovávat pouze po následující dobu:

(a) dokud s vámi budeme udržovat probíhající vztah (např. dokud budete uživatele našich služeb nebo

(b) dokud budou vaše osobní údaje nezbytné v souvislosti se zákonnými účely stanovenými v tomto oznámení, pro něž budeme mít platný právní základ (např. dokud budou vaše osobní údaje obsaženy ve smlouvě mezi námi a vaším zaměstnavatelem a dokud my budeme mít legitimní zájem na zpracování těchto údajů pro účely zajištění vlastní obchodní činnosti a plnění svých povinností na základě této smlouvy nebo dokud budeme mít ze zákona povinnost vaše osobní údaje uchovávat),

a navíc:

(2) po dobu:

(a) platného promlčecího období na základě platné legislativy (t. j. jakéhokoliv období, během kterého by mohla vůči nám některá osoba vznést právní nárok v souvislosti s vašimi osobními údaji nebo pro který jsou vaše osobní údaje relevantní) a

(b) dalších dvou (2) měsíců po skončení takového platného promlčecího období (tak, abychom v případě, že osoba vznese nárok na konci promlčecího období, měli stále dostatek času na identifikaci osobních údajů, které s daným nárokem souvisejí),

a:

(3) pokud navíc budou vzneseny případné právní nároky, budeme pokračovat ve zpracování osobních údajů po takovou další dobu, po kterou to bude nezbytné v souvislosti s daným nárokem.

Během období uvedených v odstavcích (a) a (b) výše omezíme své zpracování osobních údajů na uchovávání a zajišťování zabezpečení takových údajů, a to kromě rozsahu, ve kterém je nezbytné tyto údaje používat v souvislosti s daným právním nárokem nebo na základě případných povinnosti na základě platné legislativy.

Jakmile uplynou období uvedená v odstavcích (1), (2) a (3) výše (a to vždy v použitelném rozsahu), provedeme jednu z následujících operací:

- trvale příslušné osobní údaje vymažeme nebo zničíme nebo

- příslušné osobní údaje anonymizujeme.

Vaše zákonná práva

Shrnutí – Vaše zákonná práva

Na základě platné legislativy můžete mít celou řadu práv, a to včetně následujících: právo neposkytnout nám své osobní údaje, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu nepřesností, právo požadovat vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznášet námitky vůči zpracování svých osobních údajů, právo nechat si své osobní údaje přenést k jinému správci, právo odvolat svůj souhlas a právo vznášet stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů. V některých případech bude nezbytné, abyste nejprve prokázali svou identitu, než budete moci tato svá práva uplatnit.

Na základě platné legislativy můžete mít s ohledem na zpracování svých příslušných osobních údajů následující práva:

- právo neposkytnout nám své osobní údaje (mějte však prosím na paměti, že pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebudete moci plně využívat naše webové stránky či služby – bez nezbytných údajů například nebudeme moci zpracovat vaše požadavky),

- právo vyžádat si přístup ke svým příslušným osobním údajům nebo jejich kopie společně s informacemi týkajícími se povahy, zpracování a předávání takových příslušných osobních údajů,

- právo vyžádat si opravu nepřesností svých příslušných osobních údajů, právo vyžádat si z legitimních důvodů:

   - vymazání svých příslušných osobních údajů nebo

   - omezení zpracování svých příslušných osobních údajů,

- v situacích, kdy vaše příslušné osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, právo zrušit svůj souhlas (mějte na paměti, že takové zrušení souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování před datem, kdy jsme získali informaci o takovém zrušení souhlasu, a nezabraňuje zpracování vašich osobních údajů na základě jiného dostupného právního základu) a

- právo vznést stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména pak u úřadu pro ochranu osobních údajů členského státu EU, v kterém žijete, pracujete nebo v kterém došlo k možnému porušení – to vše platí, pokud se daná situace na vás vztahuje) vůči zpracování svých osobních údajů námi nebo naším jménem.

Na základě platné legislativy můžete mít s ohledem na zpracování vašich svých příslušných osobních údajů také následující další práva:

 • právo vznést z důvodů souvisejících s konkrétní situací námitku vůči zpracování svých příslušných osobních údajů námi nebo naším jménem a
 • právo vznést námitku vůči zpracování svých příslušných osobních údajů námi nebo naším jménem pro účely přímého marketingu.

Toto nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Soubory cookie a podobné technologie

Shrnutí – Soubory cookie a podobné technologie

Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Více informací naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Již 24 let s naší reklamou v MHD.

Zaslat poptávku0

Kontaktujte nás

Neváhejte nám zavolat nebo napsat.

Odeslat zprávu
Odesláním souhlasíte
se zpracováním osobních údajů.
Top

Poptávka (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky

Poptávka (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky